Vaithikasri (Regd) New No.488, old 175, T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai-Pin 600018 
Phone 24361210-9444257176 www.vaithikasri.com Vaithikasri@yahoo.com

VAITHIKASRI ANNUAL DAY CELEBRATIONS CHENNAI ON 25TH DEC 2016