வைதிகஸ்ரீ வேத ஸ்ரீ வகுப்புகள் Veda sree Part Time Veda Classes 2017 Syllabus

Venue :  Seetharama Gurukulam at Sri Seetharama Gurukulam

New NO 486, old No 176, T T K Road, Alwarpet Chennai 600018  vedicgurukulam@gmail.com Phone 32424742

(Near TTK Road + Bharathidasan Road junction)

Next To State bank of india Sriram nagar branch, opp to L Man Driving School

 

CLASSES O EVERY SUNDAY  08.00 am to  10.00 am

Category

Portions

பாடங்கள்
 

1.Ganapathi Atharva Sirisham

2.Prathas  & Sayam Sandhyavandhanam

3.Madhyahnikam, 

4.Brahma yajnam

5.Parishechanam,

ஸ்ரீ மஹாகணபதி அதர்வ சீர்ஷம்

2) ப்ராத:சாயம்_

ஸந்த்யா வந்தனம்

3) மாத்யாஹ்ணிகம்

4) ப்ருஹ்ம யக்ஞம்

5) பரிஷேசனம்

 

1.Ganapathi Atharva Sirisham

2.Prathas  & Sayam Sandhyavandhanam

3.Madhyahnikam, 

4.Brahma yajnam

5.Parishechanam,

ஸ்ரீ மஹாகணபதி அதர்வ சீர்ஷம்

2) ப்ராத:சாயம்_

ஸந்த்யா வந்தனம்

3) மாத்யாஹ்ணிகம்

4) ப்ருஹ்ம யக்ஞம்

5) பரிஷேசனம்

 

Trisuparna Mantra

Amavasya Tharpana Mantras,

Durga Sooktham

Sri Sooktham,

Bhuu-Suktham

Selective Veda Mantras

1)த்ரி ஸுபர்ண மந்த்ரா:

2) அமாவாஸ்ய்ஹா தர்ப்பண மந்த்ரா:

3) துர்கா ஸூக்தம்

4) ஸ்ரீ ஸூக்தம்

5) பூ ஸூக்தம்

 

Ganapathi Atharva Sirisham,

 Prathas  & Sayam Sandhya vandhanam Madhyahnikam,

Brahma yajnam

Parishechanam,

ஸ்ரீ மஹாகணபதி அதர்வ சீர்ஷம்

2) ப்ராத:சாயம்

ஸந்த்யா வந்தனம்

3) மாத்யாஹ்ணிகம்

4) ப்ருஹ்ம யக்ஞம்

5) பரிஷேசனம்

  Any Clarifications Please Contact By phone 044-32424742,

Veda sree Classes will be held on Alwarpet

Venue :  Seetharama Gurukulam at Sri Seetharama Gurukulam

New NO 486, old No 176, T T K Road, Alwarpet Chennai 600018 Ph 044-32424742 ,

: Near By TTK Road + Bharathidasan Road Junction, Next To State bank of india Sriram nagar branch,

opp to L Man Driving School


Completed forms should be sent to : “Veda sree , Seetharama Gurukulam, New No.486, Old No.176,
TTK Road, Alwarpet, Chennai – 600 018
Email : vedicgurukulam@gmail.com

Sri SEETHA RAMA GURUKULM TRUST ( Regd.) New 486 ( old no. 176) TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018 Tamil Nadu
vedicgurukulam@gmail.com

Back  

© 2017 Copyright Seetharama Gurukulam. All rights reserved.